Voor de zomer hebben we naar aanleiding van de informatieavonden iedereen gevraagd om mee te denken over vragen die we de gemeente wilden stellen over de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg. Het werd een behoorlijke lijst en het duurde even voordat de gemeente antwoord had. Maar ondertussen hebben we een mail ontvangen van wethouder Hans Buijtelaar. Omdat er veel mensen betrokken waren bij het verzamelen van vragen, willen we deze antwoorden graag met jullie delen. Hieronder vind je de brief en helemaal onderaan de bijlage met alle vragen en antwoorden:

Beste leden van de werkgroep Leefplezier 3812,

Medio juli heb ik een lijst van u ontvangen met veel vragen. Allereerst mijn verontschuldigingen dat het zo lang heeft geduurd voordat deze zijn beantwoord. De vragen raken aan verschillende aspecten van het project De Nieuwe Poort en verschillende disciplines waardoor verschillende personen in de gemeentelijke organisatie hebben gewerkt aan de antwoorden. Dit heeft meer tijd gekost dan wenselijk. In de bijlage stuur ik u de antwoorden op de lijst van vragen die u stelde. Een deel ervan is, zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen, ingehaald door de actualiteit.

Op hoofdlijnen gaan uw vragen over de rol van het college, de mogelijke effecten op de veiligheid en leefbaarheid in het Soesterkwartier, de beoogde participatie en vragen over de onderzoeken die gedaan zijn naar de verkeerskundige varianten, luchtkwaliteit en flora en fauna.

Zoals u ook zult lezen in de beantwoording op de vragen, staan we aan het begin van een proces. De participatie moet nog verder worden vormgegeven en dat zullen we doen met een participatieplan. Uit een aantal vragen komt duidelijk naar voren dat er zorgen zijn of alle belangen wel voldoende worden betrokken en in het bijzonder de belangen van inwoners van het Soesterkwartier. Het college wil in de verdere planvorming en participatie juist dat alle belangen worden gehoord en betrokken. Het aanpakken van De Nieuwe Poort heeft niet alleen een grote impact op de gebruikers van het verkeerspunt en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Langs Eem en Spoor maar zeker ook op het Soesterkwartier. Niemand is gebaat bij een project waar niet alle belangen goed worden afgewogen, zeker het college niet. Ik zie het dan ook als mijn belangrijkste opgave om de noodzakelijke verkeerskundige maatregelen zo uit te voeren dat deze kan rekenen op de maximale steun van belanghebbenden. Inmiddels is u ook duidelijk geworden dat het communiceren van een verkeerskundige voorkeursvariant niet gelukkig heeft uitgepakt. Ik hoop dat de gedetailleerde beantwoording van de gestelde vragen de zorgen die nog leven wegnemen. De betrokken ambtenaren en ik zijn beschikbaar voor verduidelijking en aanvullende vragen.

Komende dinsdag zal in de gemeenteraad verder worden gesproken over De Nieuwe Poort. De gemeenteraad kan met moties het college van B & W kaders meegeven over het te voeren participatieproces. Met deze kaders zullen we – samen met u – het participatieplan doorlopen.

Met vriendelijke groet,

Hans Buijtelaar

Wethouder Mobiliteit, Sport en Vathorst

Buijtelaar beantwoordt vragen over plan nieuwe ontsluitingsweg

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.